Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Klubu zaprasza Wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 20.04.2024 zaraz po zakończeniu wystawy Specjalistycznej w Rozalinie przy ośrodku Astra (około godziny 16:30).

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności: Zarządu Klubu
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Klubu