Walne wyborcze Zgromadzenie Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelera – 30.03.2019

30.03.2019 sala konferencyjna Hotelu Perła Leśna

I termin godzina 17.00
II termin godzina 17.15

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności: Zarządu Klubu
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Oddziału,
– członków Komisji Rewizyjnej,.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.