Walne Zgromadzenie Klubu (sprawozdawcze)

Zarząd Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelera zaprasza na Walne Zgromadzenie Klubu (sprawozdawcze)

Termin: 25 marca w godzinach 14:00 – 16:00

Miejsce: Pub Lolek, ul. Rokitnicka 20, 02-131 Warszawa 

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Powołanie Komisji Mandatowej
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:
a.Sprawozdanie Zarządu Klubu 
b. Sprawozdanie finansowe
c. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2018
11. Wolne Wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia